Poločas na poděbradské radnici

 

Koalice Volby pro Poděbrady a TOP 09 je v polovině správy věcí veřejných na poděbradské radnici. Na podzim roku 2014 jsme přijali koaliční program s třiceti body a nyní uprostřed volebního období předkládáme zprávu o jeho plnění.

 

full_aee0e8_f_norm

1.    PODPOŘÍME VÝSTAVBU VELKÉHO SPOLEČENSKÉHO SÁLU

Naše koaliční úsilí směřujeme k dobudování společenského sálu ve 3. a 4. patře OD Růžový slon s předpokládaným zahájením realizace na podzim 2017. Současně tuto investici zamýšlíme propojit s vybudováním vícepatrového parkovacího domu v prostoru parkoviště u OD Albert.

 

2.    ZAVEDEME DO PRAXE PRINCIPY TRVALÉ ODBORNÉ PÉČE O ZELEŇ PROSTŘEDNICTVÍM GENERELU PODĚBRADSKÉ ZELENĚ A JEDNOTNÉ KONCEPCE

V zastupitelstvu se dosud nepodařilo prosadit zadání generelu zeleně, tento návrh předložíme znovu nejpozději v roce 2017, abychom v roce 2018 už mohli podle tohoto generelu pečovat o zeleň. Nad rámec koaličního programu jsme na přelomu roků 2015 a 2016 provedli výměnu a novou výsadbu více než 600 nových stromů v uličních stromořadích.

 

3.    DOKONČÍME VÝSTAVBU MŠ ŽIŽKOV A MŠ V BÝVALÉ KUŽELNĚ, ZATEPLENÍ MŠ VE STUDENTSKÉ ULICI A ZŠ TGM NA ŽIŽKOVĚ. PROVEDEME VESTAVBU PŮDNÍHO PROSTORU ZŠ TGM

Byla dostavěna moderní mateřská škola na Žižkově, otevřena nová mateřská škola u kostela v bývalé kuželně. Zateplili jsme ZŠ TGM na Žižkově a opravili sociální zařízení. V dané chvíli je zpracována projektová dokumentace na zateplení poslední MŠ ve Studentské ulici a do konce roku budeme mít kompletní projektovou dokumentaci pro půdní vestavbu ZŠ TGM.

 

4.    PODPOŘÍME SPOLUÚČAST MĚSTA PŘI REVITALIZACI ČOV TAK, ABY ZŮSTAL VĚTŠINOVÝ PODÍL V RUKOU MĚSTA

Proběhla úspěšná intenzifikace provozu ČOV tak, aby odpovídala standardům EU, a to bez finančního vstupu města. Výsledkem je, že zmodernizovaná ČOV nyní odpovídá vysokým standardům životního prostředí a umožní další rozvoj města. Stávající ČOV i nadále zůstává v majetku města a město i nadále každý rok účtuje stejný nájem od nájemce – VaK Nymburk, a. s. Majetkově nedošlo k žádné změně ani újmě města.

 

5.    BUDEME HLEDAT FINANČNÍ ZDROJE K POSTUPNÉMU ZATEPLENÍ FASÁD BYTOVÝCH DOMŮ V MAJETKU MĚSTA. PODPOŘÍME VÝSTAVBU MALOMETRÁŽNÍCH BYTŮ PRO MLADÉ RODINY A SENIORY NA ŽIŽKOVĚ

Máme připravené první 3 panelové domy k zateplení a dalších 10 v přípravě. Intenzivně budeme prostřednictvím společnosti Městská realitní čerpat z vyhlášených dotačních titulů. Máme stavební povolení na rekonstrukci bývalého hotelu Paříž na 21 malometrážních bytů a očekáváme vyhlášení dotační výzvy na rekonstrukci objektu, včetně výstavby výtahu.

 

6.    ZAJISTÍME ODVODNĚNÍ RYBNÍKU HLIŇÁK ODKANALIZOVÁNÍM DO SOKOLEČSKÉ STROUHY

Součástí projektu mělo být i odkanalizování ulice Heřmánková s napojením na ulici Vrbová a vybudování komunikace v ulici Heřmánková. Neochotou komunikovat ze strany podílových soukromých vlastníků rybníku se projektové práce zastavily a město nemá žádný nástroj, jak je přesvědčit ke spolupráci. Pokud nedojde k dohodě s vlastníky rybníku, musíme tento úkol odložit jako nesplnitelný a pokračovat pouze v plnění dílčího úkolu v rámci ulice Heřmánková, kde zpracováváme realizační studii.

 

7.    POSTAVÍME SPOLKOVÝ DŮM A NOVOU HASIČSKOU STANICI VE VELKÉM ZBOŽÍ

V současné době je podána žádost s kompletní dokumentací o dotaci, a i kdyby snad žádost nebyla akceptována, celou stavbu provedeme z vlastních zdrojů. Předpoklad zahájení je jaro 2017.

 

8.    BUDEME POKRAČOVAT V TRADIČNÍCH OBCHŮZKÁCH MĚSTEM

Každý rok se v průměru uskuteční tři obchůzky v různých částech města, komunikujeme přímo s občany na ulicích a postupně odstraňujeme zjištěné nedostatky; pokud je to v možnostech města a jeho rozpočtu. Pozitivní je skutečnost, že za 6 let konání obchůzek se počty akutních úkolů k řešení, zejména v oblasti údržby a úklidu, významně snižují.

 

9.    BUDEME POKRAČOVAT V PRAVIDELNÝCH SETKÁVÁNÍCH SE SENIORSKÝMI SPOLKY S CÍLEM ZVÝŠIT KVALITU ŽIVOTA SENIORŮ

Tento úkol je průběžně plněný, komunikace se seniorskými spolky je intenzivní, nepřetržitá a konstruktivní. Výrazným výstupem vedle přímé finanční podpory je zavedení služby Senior Taxi.

 

10.    VYPRACUJEME HARMONOGRAM OPRAV KOMUNIKACÍ PODLE NALÉHAVOSTI JEJICH STAVU VE VŠECH ČÁSTECH MĚSTA A PODLE NĚJ BUDE PROVÁDĚNA REALIZACE

Rada města schválila pořadí oprav chodníků a silnic a podle tohoto programu také opravy probíhají. Jen v roce 2016 proběhly opravy za 7,5 milionu korun.

 

11.    POSTUPNĚ VYBUDUJEME KANALIZACI V TĚCH ČÁSTECH PODĚBRAD, KDE DOSUD CHYBÍ

Po řadě let neúspěšných jednání se soukromými vlastníky pozemků jsme získali poslední pozemek, který dosud bránil výstavbě kanalizace Na Zámostí a k Jezeru. V roce 2017 by měla být realizace zahájena.

 

12.    POSTAVÍME BEZBARIÉROVÝ CHODNÍK Z OPLETALOVY ULICE DO JIRÁSKOVY ULICE

Z důvodu nesouhlasných stanovisek orgánů policie a odboru dopravy byla provedena výstavba chodníku jen v ulici Opletalova od ulice Palackého po ulici Čs. armády.

 

13.    ZREVITALIZUJEME JIŘÍHO NÁMĚSTÍ S CÍLEM ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE A VZHLEDU TOHOTO CENTRÁLNÍHO MĚSTSKÉHO PROSTORU

Proběhla veřejná soutěž s vyhlášením vítězů a dle závazku jsme připraveni v případě vyhlášení titulu na revitalizaci veřejného prostoru učinit další kroky k revitalizaci náměstí. Významným krokem při rozhodování o dalším postupu by měl být již zadaný generel dopravy ve městě, který by měl doporučit nejvhodnější dopravní řešení pro Jiřího náměstí.

 

amesti_vizualizace74__

14.    NEBUDEME POVOLOVAT NOVÉ HERNY A NOVÉ VÝHERNÍ PŘÍSTROJE A V SOULADU SE ZÁKONEM PODPOŘÍME JEJICH POSTUPNÝ ÚTLUM NA ÚZEMÍ MĚSTA

Závazek držíme a od roku 2014 se nám podařilo bez náhrady dle legislativních možností zrušit tři herny.

 

15.    BUDEME HLEDAT PARTNERA PRO VYBUDOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ PODĚBRADSKÉHO KRYTÉHO BAZÉNU

Tento úkol se navzdory nemalé aktivitě zatím nepodařilo splnit. Nenašli jsme partnera (lázně), se kterým bychom mohli společně výrazně snížit náklady na provozování plaveckého bazénu. Rovněž neexistují dotační tituly na budování sportovišť tohoto typu. Proto koaliční rada doporučila tento bod z programu vypustit.

 

16.    ZVÝŠÍME BEZPEČNOST V KOVANICKÉ ULICI INSTALACÍ ZPOMALOVACÍHO SEMAFORU, PROVEDEME OPRAVU CYKLOSTEZKY, VYBUDUJEME CHODNÍK A INSTALUJEME CITY BLOKY

Jde o dlouhodobý proces, který opět komplikují soukromovlastnické vztahy; realizace chodníku proběhne na přelomu roků 2016/2017. Místo city bloků byly instalovány zelenobílé balisety, které zabránily parkování nákladních vozů a znečišťování okolí. Místo zpomalovacího semaforu byl instalován mnohem účinnější bezpečnostní radarový systém.

 

17.    VYBUDUJEME DALŠÍ MODERNÍ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI PODĚBRAD I NA ŽIŽKOVĚ A DALŠÍ VOLNĚ PŘÍSTUPNÁ HŘIŠTĚ, SPORTOVNÍ PLÁCKY A SENIOR FIT PARK

Do března 2017 dojde na většině hřišť k zásadní obměně herních prvků. Nové hřiště má být v první polovině roku vybudováno na Labském nábřeží poblíž pivovaru. Jakmile bude schválen nový územní plán, vybudujeme před DDM Symfonie na Žižkově víceúčelové sportovní hřiště a senior fit park.

 

18.    V RÁMCI ZVÝŠENÍ TRANSPARENTNOSTI RADNICE ZŘÍDÍME TZV. ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET

Již je k dispozici na webových stránkách města.

 

19.    ZIMNÍ STADION DOPLNÍME O 6 ŠATEN NEZBYTNÝCH PRO JEHO EFEKTIVNĚJŠÍ PROVOZ

Máme kompletní projektovou dokumentaci, v roce 2016 se nám nepodařilo získat dotaci na výstavbu. Budeme se o to pokoušet i v dalších letech, případně šatny do konce volebního období vybudujeme z vlastních zdrojů.

 

20.    VYBUDUJEME NOVÉ PODZEMNÍ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD, ZVÝŠÍME POČET KONTEJNERŮ NA BIOODPAD A ZAVEDEME SYSTÉM SBĚRNÝCH NÁDOB NA BIOODPAD

Podzemní kontejnery byly vybudovány, na další místa připravujeme studie. Počet kontejnerů na bioodpad vyřešíme dodáním bezplatných sběrných nádob na bioodpad do domácností po ukončení veřejné soutěže na přelomu letošního roku.

 

21.    V RÁMCI LEGISLATIVNÍCH MOŽNOSTÍ PŘISPĚJEME OSAMOCENÝM SENIORŮM NAD 65 LET NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Tento závazek bohužel narazil na legislativní překážku, kdy v rámci rovných přístupů nelze upřednostňovat jednu skupinu občanů na úkor druhé, proto věnujeme pozornost seniorům jiným způsobem a nezbývá než tento bod, stejně jako plavecký bazén, vypustit.

 

22.    ZAVEDEME MĚSTSKÁ STIPENDIA PRO NADANÉ DĚTI ZE SOCIÁLNĚ SLABŠÍCH RODIN V OBLASTI KULTURY, VZDĚLÁNÍ A SPORTU

Návrh sice neprošel zastupitelstvem, přesto v rámci dotací přednostně podporujeme uvedené skupiny.

 

23.    ZAJISTÍME REKONSTRUKCI A ROZŠÍŘENÍ HALY BIOS NA OSTENDE A REKONSTRUKCI TRIBUN A ŠATEN OBOU FOTBALOVÝCH STADIONŮ

Je zadána projektová dokumentace na rekonstrukci haly BIOS tak, abychom mohli žádt v roce 2017 o dotaci. Rekonstrukce fotbalových šaten proběhly a v letech 2017 a 2018 budeme pokračovat v úpravě tribun. Podpoříme instalaci osvětlení umělého trávníku na hřišti FO Bohemia. Na Ostende jsme dále vybudovali workoutové posilovací hřiště.

 

24.    ZŘÍDÍME MULTIFUNKČNÍ KLUB MLÁDEŽE A MĚSTSKOU GALERII

Multifunkční klub – otevřené ateliéry pro mládež, postupně vznikají v patře Paroubkova domu přičiněním soukromého subjektu. Městská galerie by měla vzniknout po rekonstrukci domu č. p. 18 na Jiřího náměstí během roku 2017. Současně provedeme demolici zadní chátrající přístavby z 90. let.

 

25.    POSTAVÍME HUDEBNÍ ALTÁN – STÁLOU VENKOVNÍ SCÉNU V CENTRÁLNÍM PARKU

Realizaci zbrzdila odvolání účastníků stavby; předpokládáme, že stavba se podaří dokončit na jaře roku 2017.

 

26.    ZAJISTÍME REKONSTRUKCI KNIHOVNY VČETNĚ VÝTAHU

Splněný úkol. A navíc byl ještě vytvořen venkovní prostor pro čítárnu, obohacený o zrekonstruovanou historickou pískovcovou sochu Vesny. A jako „bonus“ jsme přesvědčili majitele Záložny, aby konečně opravil celou její fasádu.

 

knihovna037__kopi

27.    BUDEME JEDNAT S ČD O VÝSTAVBĚ CYKLOSTEZKY PODÉL ŽELEZNICE Z VELKÉHO ZBOŽÍ

Opět narážíme na soukromovlastnické vztahy a neochotu SŽDC vydat souhlas s cyklostezkou podél železnice. V tuto chvíli se naše jednání zaměřují alespoň na vyjednání cyklotrasy.

 

28.    ZREKONSTRUUJEME ULICI ZA NÁDRAŽÍM VČETNĚ CHODNÍKŮ A MOBILIÁŘE, PROVEDEME REKONSTRUKCI ULICE DR. HORÁKOVÉ MEZI ULICEMI HUSOVA A PALACHOVA A V SOUČINNOSTI SE STŘEDOČESKÝM KRAJEM ZREKONSTRUUJEME REVOLUČNÍ ULICI

Ulice Dr. Horákové je dokončena včetně nových parkovacích míst. V případě Revoluční ulice je realizace závislá na Středočeském kraji, který stavbu zatím odložil na rok 2017. Na naši součinnost (chodníky a osvětlení) máme peníze připravené. Na druhou stranu se nám podařilo vyjednat se Středočeským krajem vybudování kruhového objezdu v prostoru „U Kopečků“ – při výjezdu z Přední Lhoty na nájezd na dálnici.

 

29.    BUDEME USILOVAT O VYBUDOVÁNÍ VELKÉHO CENTRÁLNÍHO PARKU NA ŽIŽKOVĚ

Z důvodů soukromovlastnických vztahů a „neprohlasováním“ na zastupitelstvu se městu nepodařilo získat zamýšlenou plochu v ulici Čechova. Přesto jsme podmínili souhlas s realizací alespoň veřejně přístupnou zelení o rozsahu 4 000 metrů čtverečních. Záměr centrálního parku s ohledem na neexistenci rozvojové plochy jsme přesunuli do zeleně před DDM Symfonie, kde vznikne víceúčelový zelený Relax park na přelomu let 2017/2018.

 

30.    VE ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM PODPOŘÍME ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VČETNĚ STRAVOVÁNI VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH

Vstříc našemu záměru vyšla zákonná úprava, navíc s vedením škol jednáme o kvalitě jídelníčku v mateřských a základních školách s pozitivním výsledkem.

REKAPITULACE

Z původních 30 závazků našeho koaličního programu je v poločase volebního cyklu splněno nebo převážně splněno 14 úkolů. Dalších 11 bodů koaličního programu má nakročeno ke splnění v různých fázích rozpracovanosti. Se třemi body jsme zatím z nejrůznějších objektivních důvodů nepohnuli a dva body (15 a 21) nám z objektivních důvodů nezbývá nic jiného než vypustit.
Naproti tomu se koaliční rada 31. 10. 2016 rozhodla doplnit koaliční program o tři body, jejichž realizaci se budeme pokoušet splnit do konce volebního období:

1.    Vybudujeme parkovací věž na kola u nádraží
2.    Provedeme revitalizaci parku v Divadelní ulici
3.    Zajistíme revitalizaci veřejně přístupného sportoviště u ZŠ TGM na Žižkově.

 

Vedle 30 zásadních bodů koaličního programu na stránkách města je k nahlédnutí i akční program koalice na léta 2014–2018, který vedle třicítky bodů koaličního programu obsahuje i další úkoly a závazky, kterými chceme zvyšovat kvalitu života nás všech Poděbraďáků v našem krásném městě. Konkrétně aktualizovaný akční program má celkem 78 bodů, z nichž 34 můžeme již nyní považovat za splněné.         

Dr. Ladislav Langr,
starosta města Poděbrady

Foto: (red)
Vizualizace: A. Kotačka, E. Pyková


Halloween na zámku

Halloween na zámku

Řečeno s klasikem – nikdo není ostrov sám pro sebe – a proto jsme si my, studenti i učitelé ÚJOP UK Poděbrady, ve čtvrteční podvečer 3. listopadu připomněli anglosaský lidový svátek – Halloween.

celý článek >>>

Ohlédnutí za letošní Památkou zesnulých v Poděbradech

Ohlédnutí za letošní Památkou zesnulých v Poděbradech

… i za Dnem vzniku samostatného československého státu.

celý článek >>>

Studenti Multimediální tvorby v zajetí Street artu

Studenti Multimediální tvorby v zajetí Street artu

SOŠ Multimediálních studií v Poděbradech přivítala v říjnu Lukáše Kladívka, originálního poděbradského výtvarníka.

celý článek >>>

MisePlus – zábavný školní program plný energie

MisePlus – zábavný školní program plný energie

Jedním z cílů naší školy je rozvíjet znalosti a dovednosti žáků v přírodovědných oborech. Proto jsem se přihlásila do projektu Elixír do škol, který zajišťuje setkávání učitelů fyziky a připravuje pro ně inspiraci do další práce.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY